FÖRENINGSSTADGAR FÖR GRÖDINGE
HEMBYGDSFÖRENING

antagna vid föreningens årsmöte 2008-03-09.

Ersätter stadgarna från 2001-03-11

§ 1 Föreningens firma

Föreningens namn är Grödinge Hembygdsförening
Föreningen har sitt säte i Grödinge socken, Botkyrka
kommun, Stockholms län.

§ 2       Ändamål

Grödinge Hembygdsförenings ändamål är att värna
och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt att öka
kunskapen om hembygden.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3      Verksamhet

           Föreningen vill nå sina mål bland annat genom att:

 • väcka intresse för och sprida kännedom om hembygden
  och dess historia genom t.ex. skrifter, föredrag,
  utställningar, kurser, utflykter, guidade turer samt
  temadagar.
 • driva, förvalta och utveckla föreningens musei-
  anläggningar och i eller utanför dessa anordna
  utställningar.
 • aktivt medverka till vård, bevarande och utveckling av
  Grödingebygdens natur, kultur, landskapsmiljö och
  fornminnen och därvid samverka med Botkyrka kommun
  och andra institutioner, motsvarande i frågor som rör
  Grödinge och överensstämmer med föreningens
  verksamhet.
 • dokumentera föremål, handlingar och skeenden med
  anknytning till Grödingebygden i nutid och gången tid.
 • Föreningen skall verka för att vara remissinstans i frågor
  som gäller föreningens verksamhetsområde och
  därutöver på eget initiativ avge skrivelser och yttrande
  när så bedöms angeläget.
 • utge medlemstidning 3 – 4 gånger per år.
 • kontinuerligt och på betryggande sätt arkivera för
  verksamheten relevanta dokument.

§ 4       Medlemskap


Medlemskap erhålles av person eller förening som

erlägger den av årsmötet fastställda årsavgiften.

Person som på särskilt sätt främjat Grödingebygdens eller
föreningens intressen, kan efter förslag från styrelsen, kallas till
hedersmedlem genom årsmötets beslut. Hedersmedlem skall
vara avgiftsbefriad.

§ 5       Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträda ur föreningen kan göra detta
efter anmälan. Medlem som inte inom föreskriven tid
och ej heller efter påminnelse erlagt aktuell
föreningsavgift före 1 april utesluts ur föreningen.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bryter mot
föreningens stadgar, motarbetar eller på annat sätt skadar
föreningens syften. Erlagd årsavgift är därvid förverkad.

§ 6       Styrelse


Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som,

förutom ordförande består av åtta ordinarie ledamöter,
vilka jämte fyra suppleanter utses av föreningens årsmöte
för en tid av två år.

Val av halva antalet ledamöter sker årligen.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens ugång,
skall vid nästkommande årsmöte, eller extra föreningsmöte
om så anses nödvändigt, ersättare utses för den återstående
mandattiden.

Suppleanter inträder i ordinarie styrelseledamots ställe i
den ordning de är valda.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vice
ordförande.

Styrelsen utser inom eller utom styrelsen de funktionärer
som är erforderliga för verksamheten.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden utom under
sommarmånaderna.

Kallelse till extra styrelsesammanträde skall ske när
ordförande eller minst fem ordinarie ledamöter finner
sammanträde erforderligt.

Styrelsen är beslutsför då minst fem ordinarie ledamöter
är närvarande, varav en skall vara ordförande eller vice
ordförande. För beslut gäller enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.

Suppleant, som vid styrelsesammanträde ej tjänstgör för
ledamot, har närvaro- och yttranderätt vid
styrelsesammanträden, men ej rösträtt.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Justering
sker vid nästkommande sammanträde av ordförande och
därtill utsedd justeringsperson.

§ 7       Styrelsens arbetsuppgifter

Det åligger styrelsen att bland annat:

 • verkställa årsmötets, föreningsmötens och extra
  föreningsmötens beslut
 • leda föreningens verksamhet
 • föra föreningens räkenskaper
 • förvalta föreningens tillgångar
 • föra medlemsförteckning
 • till årsmötet avge berättelse över verksamhet och
  räkenskaper
 • avgöra medlemskap i, eller samarbete med, föreningar
  och institutioner

§ 8       Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och/eller
annan därtill av styrelsen utsedd person, i förening eller
var för sig efter beslut av styrelsen.

Bestyrkt kopia av beslut gällande firmateckning
skall omgående efter årsmötet tillställas berörda
instanser kompletterat med namn och adress avseende
utsedd person.

Firmatecknaren äger rätt att företräda föreningen externt,
exempelvis mot tredje man, bank eller annan
penninginrättning, samt inför domstolar och
myndigheter.

Föreningens styrelse utser inom sig ledamot/ ledamöter
med teckningsrätt i/för bank och plusgiro.

Firmatecknare äger rätt att ingå bindande avtal för
föreningen i ärenden som beslutats av styrelsemöte.
Styrelsen må när som helst återkalla bemyndigande att
teckna föreningens firma.
Styrelsen kan endast avyttra eller belåna föreningen
tillhörig fastighet eller annan fast egendom efter beslut
vid föreningsmöte.

§ 9       Arbetsgrupper

Styrelsen kan utse permanenta eller tillfälliga
arbetsgrupper för bestämda ändamål. Därvid utser
styrelsen en ledare med för arbetsgruppen speciella
kunskaper eller färdigheter.

Gruppledaren utser medlemmarna i arbetsgruppen varvid en av
dessa bör vara styrelseledamot.

Delegerad beslutsrätt för ämnesområdet meddelas av
styrelsen. Arbetsgruppens ledare är ansvarig och
föredragande inför styrelsen. Arbetsgrupp skall
kontinuerligt rapportera sin verksamhet till styrelsen
samt årligen lämna skriftlig redogörelse över sin
verksamhet avsedd att ingå i föreningens
verksamhetsberättelse.

§ 10     Räkenskaps- och verksamhetsår

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är  
kalenderår.

§ 11     Revision

Årsmötet utser två revisorer jämte två revisorsuppleanter,
vilka alla väljes för ett år.

Föreningens räkenskaper skall överlämnas till
revisorerna så snart som möjligt på det nya året, dock
senast fyra veckor innan årsmöte. Revision skall vara
verkställd senast två veckor före årsmötet.

§ 12     Valberedning

Valberedningen för nästkommande år utses av årsmötet.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en
utses till sammankallande.

Valberedningens uppgift är att förbereda de stadgeenliga
valen, vidtala kandidater samt lämna förslag till årsmötet.

§ 13     Föreningsmöte och extra föreningsmöte

Föreningsmöte hålls på kallelse av styrelsen. Extra
föreningsmöte skall utlysas då minst 1/5 av föreningens
medlemmar så kräver.

Kallelse till föreningsmöte och extra föreningsmöte skall
utsändas två veckor före mötet.

Beslut vid föreningsmöte och extra föreningsmöte sker
med enkel majoritet. Varje närvarande medlem äger en
röst. Fullmaktsröstning är ej tillåten. Vid lika röstetal har
mötets ordförande utslagsröst utom vid personval som
avgörs genom lottning.

Sluten omröstning sker endast om så begärs.

Justerat protokoll från föreningsmöte och extra
föreningsmöte skall överlämnas till styrelsen senast två
månader efter mötet.

§ 14     Årsmöte

Föreningens årsmöte skall årligen hållas före april
månads utgång. Skriftlig kallelse skall utsändas till
föreningens samtliga medlemmar senast två veckor före
mötet. Protokoll skall föras och röstnings sker som vid
föreningsmöte.

Motioner:

Motioner till årsmötet skall vara inkomna till föreningens
styrelse senast tre veckor före årsmötet.

Dagordning vid årsmöte:

1.      Årsmötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

4.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.      Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse

7.      Ekonomisk redovisning

8.      Revisorernas berättelse

9.      Fastställande av resultat- och balansräkning

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det
       gångna verksamhetsåret

11.  Behandling av styrelsens förslag till
        verksamhetsplan och budget för kommande
        verksamhetsår

12.  Fastställande av årsavgift

13.  Behandling av styrelseförslag till årsmötet

14.  Behandling av motioner till årsmötet

15.  Val av ordförande för kommande verksamhetsår

16.  Val av ordinarie styrelseledamöter för de
        kommande två verksamhetsåren

17.  Val av styrelsesuppleanter för de kommande två
        verksamhetsåren

18.  Eventuella fyllnadsval

19.  Val av två revisorer samt suppleanter för dessa,
        för kommande verksamhetsår

20.  Val av tre ledamöter till valberedning, varav en
       sammankallande

21.  Enkla frågor

22.  Årsmötets avslutande

§ 15 Ändring av föreningens stadgar

         Beslut om ändring av föreningens stadgar
         kan ske om minst 2/3 av närvarande
        medlemmar så beslutar vid ordinarie årsmöte.

§ 16 Upplösning av föreningen

         Beslut om föreningens upplösning fattas på två på
         varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall
         vid båda tillfällena biträdas av minst 2/3 av de
         närvarande medlemmarna.

        Vid dessa tillfällen skall även beslut fattas om
         föreningens tillgångar. Dessa skall i första hand
         användas till främjande av hembygdsvården i
         Grödingebygden och i andra hand tillfalla Botkyrka
         kommun för användande på sätt som skall vara
         angivet i samband med beslutet om upplösning.