Bild och text: Barbro Gramén

Iselsta gammelgård

Nya vägar och infarter

 Karta Iselsta 700

Iselsta by är en så kallad klungby, en av två bevarade i Grödinge. Förr bodde alla bönder
i sådana byar. Husen låg nära varann, vägar och stigar slingrade fram mellan bostäder,
hus, fälador och stall. Runt byn låg åkrar och ängar. Mellan de små byarna löpte trampade
stigar men riktiga vägar fanns inte förrän långt in på 1800-talet. De flesta behövde inte
resa så långt.

Under 1800-talet genomfördes laga skifte, en jordreform som innebar stora förändringar
när jordbruksmarken fördelades om för att få större brukningsenheter. Många gårdar fick
rivas och flyttas till nya platser. Då splittrades de flesta byar, men Iselstas sju bönder
behövde inte flytta sina hus utan kunde bo kvar. Detta gör att Iselsta fram till idag bevarat
sin gamla karaktär.

Idag består Iselsta av fem gårdar med sammanlagt ett tjugofemtal byggnader av olika
storlek och funktion. Utifrån sett har bebyggelsen inte förändrats i någon större omfattning
under de senaste hundra åren. Husen ligger väl samlade på båda sidor om den gamla
bygatan, som löper i en halvcirkel runt byn. Boningshusen är sju till antalet, varav sex är
bebodda. Det sjunde huset är Iselsta gammelgård som byggdes redan 1728. Gammelgården
ägs av Grödinge hembygdsförening som fick huset som donation av gårdens siste ägare
Verner Nilsson år 1984.

Tid innebär förändringar och dagens iselstabor har andra behov än för hundra år sedan.
De flesta är inte längre bönder som behöver köra ut till åkrarna. Den gemensamma bygatan
som var så självklart praktisk förr ledde nu rakt in i privata områden. 2010 skedde därför
stora förändringar i Iselsta och med hjälp av Lantmäteriet ritades kartorna om. Den norra
infarten från Tungelstavägen (närmast åt Rosenhill) drogs om och lades utanför byn. Den
gamla bygatan kom att delas upp på flera tomter och infarten från Råby kan inte längre
användas som genomfart. Hembygdsföreningen har sedan 2010 servitut på den södra
infarten från Tungelstavägen (längre bort från Rosenhill sett) och fram till Gammelgården,
men inte längre in i byn.

Fem år är en kort tid i Iselstas långa historia. Det kan vara svårt att komma ihåg att ta en
annan väg än den som känns närmast och som använts i många generationer. Därför bifogar
vi en liten karta som visar vilka vägar och infarter som gäller idag. Parkeringsfrågan är och
förblir också ett problem, eftersom det är så trångt i Iselsta by. Vi funderar på olika lösningar
för framtiden.

Vi är alla överens om att Iselsta Gammelgård är en fantastisk tillgång som gör det möjligt att
visa dagens grödingebor hur man levde förr. Vi vill inte begränsa öppettiderna till bara en eller
två dagar per år av transportskäl så i år vill vi pröva några nya lösningar. Under Iselstadagen
den 13.9 erbjuder vi gratis skjuts till och från Vasastugan. Ett begränsat antal parkeringsplatser
kommer också att finnas för dem som ändå tar sin bil.

Varmt välkomna alla till Iselsta gammelgård!

Barbro Gramén

Vill du läsa mer om Iselsta gammelgård?

Beställ Berndt Lundins intressanta bok Iselsta gammelgård och Iselsta by. Pris 100 kr

Kan beställas från Grödinge hembygdsförening eller köpas vid någon av våra sammankomster.