RUNSTENAR I GRÖDINGE

Rapporteringsblankett för runstensfaddrar
Checklista för runstensfadddrar

Runstenar i Grödinge

Runstenarna är minnen från tusen år tillbaka, från början av 1000-talet vid övergången mellan
vikingatid och tidig medeltid. De är en del av vårt gemensamma minne och berättar om människor
och förhållanden i bygden där de står. I Grödinge står alla stenar antingen vid dåtida vägar och
broar eller vid sockengränsen. Det är viktigt att de bevaras för framtiden och därför finns ett system
för vård och rapportering med anknytning till Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet som är de
vårdande instanserna.I Grödinge finns nio runstenar och de har alla sin egen fadder. Fadderns
uppgift är att titta till ”sin” sten då och då och rapportera om något allvarligt händer, t ex om en
sten hotar att falla omkull eller blivit påkörd. Ibland behöver stenen tvättas ren från tjock mossa,
löv och fågelspillning eller befrias från högt gräs, men att fylla i ristningarna med färg eller laga är
en uppgift för specialisterna. Tvättning får bara göras försiktigt med mjuk borste och bara med vatten.
Ingen högtryckstvätt här! Tusen år gamla ristningar är mycket känsliga.

Om du har frågor om en runsten så hör av dig till Hembygdsföreningen eller till någon av
nedanstående faddrar. Vi vet att det fortfarande finns okända runstenar ute i markerna eller
inbyggda i något gammalt hus. Kanske hittar vi dem!

 

Grödinges runstenar och deras faddrar:

 Brötastenen, Jonas Hasselrot, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-530 240 71

Uringe malm, Tiina Laantee, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-975 02 69

Uppingestenen, (Bygdegården), Gösta Fäldt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0727-39 10 77

Norrga, Barbro Gramén, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-624 29 22

Nolinge, Bo Sigerlöv, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-530 255 29

Grödinge kyrka, Thord Linder, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0707-27 09 76

Eldtomtastenen (fragment, Grödinge kyrkas vapenhus), Maria Frisk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,

072-200 02 50

Vasastugan (fragment från Marieberg), Sven-Gunnar Broström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-942 36 14

Skälbystenen, Sören Morberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-598 59 85

 

Södermanland har omkring 400 registrerade stenar varav Botkyrka har 21.Runsten
I Grödinge har vi haft sexton runstenar. Dybeck som levde på 1800-talet
fann flera stenar som idag är borta. Åtta finns idag bevarade och är
uppställda i socknen. Sju stycken är försvunna, medan av en finns bara
bitar kvar.
Stenarna finns vid
 Kyrkan
Skälby
Nolinge
Norrga
Uringe
Bröta
Bygdegården
Eldtomta

 

Runstenen vid Grödinge kyrka

Runstenen vid Grödinge kyrka omnämns första gången i ett brev från prosten Boman i Södertölje den 5/11 1799.
"I söndags var jag i Grödinge och blef varse en runsten, som är lagd vid södra lilla kyrkdörren, men är på öfvra
ändan näst uttrampad".

Omkring år 1800 skriver prosten Hjelmström "utan wapnhuset wid st. dörren en gammal (grafsten) med runor,
men förnötta och oläsliga".En magister friherre Rudbeck skriver år 1845 att "stenen var genom fottramp så nött,
att vissa runor endast
med möda och ej med full säkerhet kunna läsas, några få kunna alldeles icke urskiljas,
särdeles der ett litet
stycke är bortslaget ur stenens brädd". Stenen användes då som trappsten utanför dörren
till vapenhuset på
Kyrkans södra sida. Den låg kvar som trappsten till 1884, delvis täckt av en täljstenshäll.
Detta år togs stenen
ut och ställdes upp på kyrkogårdsmurens insida, mitt emot ingången till vapenhuset.
Där är den fortfarande
placerad.Stenen är av röd sandsten. Den är 1,25 m hög och 0,89 m bred. Ristningen är
grund, på en del ställen svag eller helt bortnött. Inskriften lyder: "Farulv och Ulv och Sigsten och Gunnar, de reste
denna sten efter Roald, sin fader".

 

Skälbystenen


Alldeles öster om Lövstalunds nuvarande mangårdsbyggnad går en mindre väg in, som är den gamla
landsvägen mot Södertälje.Efter ca. 200 m svänger vägen åt öster. På vägens vänstra sida mitt i
svängen, står runstenen.
Gården Skälby låg från början alldeles ovanför backen. Strax söder om platsenfinns det en dalgång
med en bäck, som rinner ut i Malmsjön. Under vikingatiden fanns med all säkerhet en bro här.
Stenen finns antecknad redan år 1686. I mitten av 1800-talet skriver Rybeck följande: "Denna sten
står i en äng nedanför egendomen Lövstalund eller Skälby. Med ena sidan afslagen och betäckt till
nedre delen af uppkastad jord, har dess rätta storlek ej kunnat bestämmas. Hvad som numera af
densamma är i dagen håller något öfver 3 alnar i höjd och 2 3/4 alnar i bredd".
Som synes är ett stort stycke av stenen avslaget och det saknas sedan länge. En del av detta
stycke hittades "några alnar derifrån på andra sidan om den i närheten varande gärdesgården.
Bitar fanns kvar in på 1900-talet.
En eller flera bautastenar har förmodligen varit resta bredvid runstenen. Av dessa finns inga
spår kvar.
Kvinnonamnet Olof är inte sällsynt från den här tiden. Det förekommer i texten på runstenar från
andra håll i landet. Stenen är förhållandevis tunn, upptill ca a15 cm , ytan är ganska jämn,
frånsett ett skrovligt fält nedtill på höger sida. Ristningen är djup och tydlig. Höjden är 1,55 m.
Inskriften lyder: "Åsgöt reste denna sten efter Ärnfast, sin morbroder, Gydings son, och efter
Olof sin hustru, gjorde Åsgöt detta minnesmärke."
 
 

Nolingestenen

 

Den 30 augusti 1952 påträffades under plöjning en dittills okänd runsten vid NOLINGE. Stenen lågnedsjunken cirka 30 cm under markytan. Fyndplatsen var ungefär 40 m norr om bron vid den gamla landsvägen. Intressant var också, att intill runstenen, på samma djup, låg en annan sten. Denna var inte så hög och hade inte någon ristning. Detta var en så kallad bautasten. Dessa var grunt tillhuggna eller av naturen avlånga stenar, som, liksom runstenarna, restes såsom minnesmärken. Till skillnad från runstenarna hade bautastenarna inte någon inskrift. 
De båda stenarna hade blivit resta bredvid varandra, bautastenen 2 - 3 meter väster om runstenen. Eftersom inga tidigare anteckningar finns om dessa stenar har de med all säkerhet legat i jorden i minst 300 år. Båda stenarna hade fått toppstyckena avslagna. Dessa kunde trots ingående undersökning inte påträffas. Möjligt är, att dessa användes som material när man byggde den gamla landsvägsbron.
Fyndplatsen ligger endast 10 meter norr om ån mellan sjöarna Gölan och Axaren. Det har med all säkerhet funnits en forntida väg som korsat åm just här. (Ett vadställe eller en bro). Runstenen ach bautastenen har här stått sida vid sida, utgörande vägmärken för att visa platsen för överfart. Det har här en gång gått fram en vikingaväg, som säkert haft stor betydelse för samfärdsel inom Södertörn.
Stenarna kunde inte resas på sin gamla plats i åkern, utan de forslades fram till vägen, som går upp mot Lida. Där restes de 50 meter öster om Grindstugan, runstenen norr om vägen och bautastenen söder om, mitt emot varandra. Runstenen är av rödgrå granit, nuvarande höjd 152 cm, över markytan 135 cm. Bredden vid roten är 55 cm, tjockleken 12 cm.
Norlingstenen